ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Previous
Next

ศ.ดร. ดวงดาว ได้รับรางวัล”อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2565″

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ เนื่องในวาระโอกาสที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ #MatSciCU

Read More »

รศ.ดร. ศิริธันว์ นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย คนใหม่ วาระปี 2566-2567

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมเซรามิกส์ไทย วาระปี 2566 – 2567 (วาระ 2 ปี) โดยวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นการรวมสมาชิกจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ สนับสนุนด้านความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ปัญหาการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกส์และที่เกี่ยวข้อง

Read More »
คุณมาลี ธนาเพิ่มพูนผล MS 11 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

รุ่นพี่ MS11 ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณมาลี ธนาเพิ่มพูนผล MS 11 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญพวกเราศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีได้ในงานคืนเหย้า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมรูป 2

Read More »
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

#MatSciCU ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีร่วมกับ ศ.ดร.นิศานาถ ไตรผล เนื่องในวาระโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566  

Read More »
Tollway

นิสิตได้รับรางวัล CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์)

#MatSciCU ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุขิตา ภูชะธง และนางสาวธีตามาส ปรักมาศ นิสิตของภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Green Way เมื่อวันที่ 28

Read More »
ทุนทาคาฮาชิ

นิสิตได้รับทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของภาควิชาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิทาคาฮาชิ เพื่อมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย Senior Project ระดับชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการการพิมพ์สามมิติเซรามิกพรุนไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับโพรงเลี้ยงเซลล์กระดูกเทียมดำเนินโครงการโดย น.ส.ศุภาพิซญ์ ทวีผลสมเกี่ยรติ และ น.ส.ณัชฌา สีมาตรา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2. โครงการการรีไซเคิลลูกถ้วยไฟฟ้าในการทำเป็นอิฐปูทางเท้าที่น้ำซึมผ่านได้ ดำเนินโครงการโดย นายรวิพล ยุทธดนัยกุล น.ส.สวรส

Read More »

Improving the technological properties of red stoneware tiles derived from Ratchaburi red clay by the addition of iron oxide

อ.ดร.อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์ ร่วมกับ ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช และ ดร. นิธิวัชร์ นวอัครฐานันท์ นักวิจัยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณสมบัติของกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผา  (red stoneware tiles)  จากดินแดงราชบุรี (Ratchaburi red clay) ซึ่งมีเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบที่พบปริมาณมาก  ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของดินชนิดนี้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีความแข็งแรงสูง  การปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผาจากดินราชบุรีโดยการเลือกใช้ปริมาณเหล็กออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบอย่างเหมาะสมสามารถลดอุณหภูมิในการเผาผนึกลง โดยที่เนื้อเซรามิกที่ได้มีความแข็งแรงสูงขึ้นและมีการดูดซึมน้ำต่ำลง   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกใช้หรือกำหนดลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบประเภทดินแดงสำหรับงานเซรามิกระดับอุตสาหกรรม อ่านบทความได้ที่https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00983

Read More »

Reaction mechanisms of calcined kaolin processing waste-based geopolymers in the presence of low alkali activator solution

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ และคณะผู้วิจัยได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากฐานวัสดุเหลือทิ้ง (กากดินขาวล้าง) ด้วยกระบวนการเตรียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้สารกระตุ้นแอลคาไลน์ปริมาณต่ำในกระบวนการขึ้นรูปแบบอัด ส่งเสริมทำให้เกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชันที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารละลายแอลคาไลน์สูงในกระบวนการขึ้นรูปแบบหล่อแบบ จุดเด่นของจีโอพอลิมอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในกระบวนการอัดนี้สามารถให้ประสิทธิภาพค่ากำลังรับแรงอัดที่สูงและสามารถลดระยะเวลาการบ่มลง โดยที่เวลาบ่ม 7 วัน (มีค่า 26.98 เมกะปาสคาล) มีค่าที่ใก้ลเคียงกับระยะเวลาบ่ม 28 วัน (มีค่า 28.55 เมกะปาสคาล) และผลจากงานวิจัยนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เพิ่มศักยภาพของวัสดุในประเทศ ผลงานของนิสิต

Read More »

ZnFe2O4 Magnetic Nanoparticle–Polydiacetylene–Zinc(II) Composites for Real-Time Nanothermometers and Localizable Acid/Base Sensors

ศ. นิศานาถและคณะวิจัย ได้ประสบความสำเร็จในการนำออกแบบวัสดุ polydiacetylene ร่วมกับวัสดุ magnetic , ZnFe2O4 ในระดับนาโน โดยวัสดุ PDA/Zn2+/ZnFe2O4 ที่สังเคราะห์สามารถแสดงสมบัติการเปลี่ยนเฉดแบบผันกลับได้ในช่วงอุณหภูมิ 25 ถึง 95 °C, สามารถแสดงตอบสนองการเปลี่ยนสีแบบ real time ภายใต้สนามแม่เหล็ก, และสามารถแสดงสมบัติการเปลี่ยนเฉดสีภายใต้สภาวะกรดและเบส อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1021/acsanm.1c00160

Read More »

Reversible thermochromic polydiacetylene/zinc-aluminium layered double hydroxides nanocomposites for smart paints and colorimetric sensors: The crucial role of zinc ions

ศาตราจารย์ นิศานาถ และคณะผู้วิจัยได้ประสบความสำเร็จในการนำวัสดุ zinc-aluminium layered double hydroxides (ZnAl-LDH) มาใช้ร่วมกับ polydiacetylene (PDA) ด้วยกระบวนการผสมที่เรียบง่ายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาวัสดุ reversible thermochromism ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ช่วงอุณหภูมิ  50 to 90 องศาเซลเซียส   วัสดุคอมพอสิต (PDA/Zn2+/ZnAl-LDH)ที่ถูกพัฒนาขึ้นแสดงช่วงเชดสีที่เปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นและคงเสถียรภาพของสีได้ดีแม้ในสภาวะ กรด-เบส และตัวทำละลายอินทรีย์ ด้วยสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถขยายขีดจำกัดในการใช้งานและขยายการใช้งานในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบขนาดใหญ่  อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่  https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125733

Read More »

Synthesis of color-responsive polydiacetylene assemblies and polydiacetylene/zinc(II) ion/zinc oxide nanocomposites in water, toluene and mixed solvents: Toward large-scale production

Polydiacetylenes (PDAs) วัสดุตัวรับรู้ที่สามารถเปลี่ยนสีภายใต้สิ่งเร้าภายนอก ถูกนำมาเพิ่มขีดความสามารถด้วยการทำวัสดุคอมพอสิต PDA/Zn2+/ZnO nanocomposites ด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายโดยสังเคราะห์ผ่านตัวกลางทำละลายโทลูอีนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างตัวรับรู้ในรูปแบบของแข็งได้อย่างหลากหลาย เช่น สารเคลือบกระจก, หมึกสีบนกระดาษ รวมไปถึงการนำมาผสมกับพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ เช่น พอลิเอทิลีน พอลิสไตรีน พอลิเมทิลอะคริเลต และพอลิ 4-ไวนิลไพริดีน โดยเฉพาะการผสมในสีอะคริลิกที่สามารถขยายขีดความสามารถของตัวรับรู้ให้ประยุกต์การใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ผลงานวิจัยของทีมวิจัย ศ. ดร. นิศานาถ ไตรผลอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0927775721003009

Read More »

Solution-mixing method for large-scale production of reversible thermochromic and acid/base-colorimetric sensors

การพัฒนากระบวนการเตรียมพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์/ซิงก์ออกไซด์นาโนคอมพอสิต ที่มีสมบัติ reversible thermochromic ด้วยเทคนิคsolution mixing ในเฟสของเหลวอย่างง่ายที่สามารถนำไปสู่การขยายสเกลระดับอุตสาหกรรม โดย ศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล และทีมวิจัย อ่านต่อบทความได้ที่https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126241

Read More »
thไทย